Badania środowiskowe wykonuje się w celu zapobiegania chorobom zawodowym oraz innym dolegliwościom związanym z pracą w określonym zakładzie. Za czynniki szkodliwe uznaje się m.in. poziom zapylenia, czynniki chemiczne, drgania czy wibracje. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzania badań na własny koszt.

Kto może wykonywać badania środowiskowe?

Pracodawca zleca przeprowadzenie badań środowiskowych uprawnionemu laboratorium bhp, w tym również laboratoriów należących do uczelni wyższych, a także rozmaitych instytutów badawczych i naukowych. Do obowiązków pracodawcy należy również rejestrowanie oraz przechowywanie wyników pomiarów i badań, celem przekazania tych danych organom kontrolnym. Pracownicy muszą zostać poinformowani o rezultatach bezzwłocznie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zakładu pracy. Wyniki powinny być umieszczone przy stanowiskach pracy na których zostały przeprowadzone badania środowiskowe.

Kiedy należy wykonać badania środowiskowe?

Pracodawca ma miesiąc od momentu rozpoczęcia działalności zakładu, na przeprowadzanie pomiarów i badań znajdujących się w miejscu pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. Jeżeli w środowisku występuje pył lub czynnik chemiczny, badania środowiskowe muszą być przeprowadzane raz na dwa lata. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia czynników szkodliwych, okres ten skraca się do jednego badania rocznie. Jeśli natomiast w miejscu pracy występują czynniki mutagenne i rakotwórcze, pracodawca zleca badania raz na 6 miesięcy. Jeżeli jednak stężenie czynników zostanie przekroczone lub w pyle znajduje się azbest, konieczne jest skrócenie tego odstępu o połowę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *